ព្យាករណ៍​បាល់ទាត់ អេ​ស្ប៉ា​ញ Primera Ligaជុំ​ទី 37 នៅ​រាត្រី​ថ្ងៃ​សៅរ៍
ចុះថ្ងៃទី: 12-05-2018, 12:14 PM, ចំនួនអ្នកអានៈ 63ដង

Real Madrid (3) Vs Celta Vigo (12)
Real Madrid លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 2 ចាញ់ 1 ស្មើ 2 ។​
3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​
09-05-18 Sevilla 3-2 Real Madrid
06-05-18 Barcelona 2-2 Real Madrid
01-05-18 Real Madrid 2-2 Bayern Munich
Celta Vigo លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 0 ចាញ់ 2 ស្មើ 3 ។​
3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​
05-05-18 Celta Vigo 1-1 La Coruna
28-04-18 Villarreal 4-1 Celta Vigo
21-04-18 Celta Vigo 1-1 Valencia
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា 4 លើកចុងក្រោយ​
07-01-18 Celta Vigo 2-2 Real Madrid
17-05-17 Celta Vigo 1-4 Real Madrid
25-01-17 Celta Vigo 2-2 Real Madrid
18-01-17 Real Madrid 1-2 Celta Vigo
​ទស្សនៈ Real Madrid ឈ្នះ​

Eibar (10) Vs Las Palmas (19)
Eibar លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 2 ចាញ់ 2 ស្មើ 1 ។​
3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​
05-05-18 Girona 1-4 Eibar
29-04-18 Valencia 0-0 Eibar
21-04-18 Eibar 0-1 Getafe
Las Palmas លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 0 ចាញ់ 4 ស្មើ 1 ។​
3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​
06-05-18 Las Palmas 0-1 Getafe
28-04-18 Espanyol 1-1 Las Palmas
22-04-18 Las Palmas 0-4 Alaves
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា 4 លើកចុងក្រោយ​
06-01-18 Las Palmas 1-2 Eibar
06-04-17 Eibar 3-1 Las Palmas
05-11-16 Las Palmas 1-0 Eibar
26-02-16 Eibar 0-1 Las Palmas
​ទស្សនៈ Eibar ឈ្នះ​

Real Sociedad (11) Vs Leganes (17)
Real Sociedad លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 3 ចាញ់ 2 ស្មើ 0 ។​
3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​
04-05-18 Sevilla 1-0 Real Sociedad
28-04-18 Real Sociedad 3-1 Bilbao
22-04-18 Malaga 2-0 Real Sociedad
Leganes លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 3 ស្មើ 1 ។​
3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​
07-05-18 Leganes 0-3 Levante
28-04-18 Real Madrid 2-1 Leganes
20-04-18 Leganes 0-0 La Coruna
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​មាន 3 លើក​
07-01-18 Leganes 1-0 Real Sociedad
01-04-17 Real Sociedad 1-1 Leganes
28-10-16 Leganes 0-2 Real Sociedad
​ទស្សនៈ Real Sociedad ឈ្នះ​

Getafe (8) Vs Atletico Madrid (2)
Getafe លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 4 ចាញ់ 0 ស្មើ 1 ។​
3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​
06-05-18 Las Palmas 0-1 Getafe
29-04-18 Getafe 1-1 Girona
21-04-18 Eibar 0-1 Getafe
Atletico Madrid លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 2 ចាញ់ 1 ស្មើ 2 ។​
3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​
06-05-18 Atletico Madrid 0-2 Espanyol
03-05-18 Atletico Madrid 1-0 Arsenal
29-04-18 Alaves 0-1 Atletico Madrid
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា 4 លើកចុងក្រោយ​
06-01-18 Atletico Madrid 2-0 Getafe
11-08-17 Getafe 0-0 Atletico Madrid
14-02-16 Getafe 0-1 Atletico Madrid
22-09-15 Atletico Madrid 2-0 Getafe
​ទស្សនៈ ស្មើគ្នា​

Betis (5) Vs Sevilla (7)
Betis លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 3 ចាញ់ 1 ស្មើ 1 ។​
3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​
05-05-18 Bilbao 2-0 Betis
30-04-18 Betis 2-1 Malaga
22-04-18 Atletico Madrid 0-0 Betis
Sevilla លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 2 ចាញ់ 2 ស្មើ 1 ។​
3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​
09-05-18 Sevilla 3-2 Real Madrid
04-05-18 Sevilla 1-0 Real Sociedad
27-04-18 Levante 2-1 Sevilla
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា 4 លើកចុងក្រោយ​
06-01-18 Sevilla 3-5 Betis
25-02-17 Betis 1-2 Sevilla
20-09-16 Sevilla 1-0 Betis
24-04-16 Sevilla 2-0 Betis
​ទស្សនៈ ស្មើគ្នា​

Alaves (13) Vs Bilbao (14)
Alaves លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 3 ចាញ់ 2 ស្មើ 0 ។​
3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​
06-05-18 Malaga 0-3 Alaves
29-04-18 Alaves 0-1 Atletico Madrid
22-04-18 Las Palmas 0-4 Alaves
Bilbao លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 3 ស្មើ 1 ។​
3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​
05-05-18 Bilbao 2-0 Betis
28-04-18 Real Sociedad 3-1 Bilbao
23-04-18 Bilbao 1-3 Levante
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា 4 លើកចុងក្រោយ​
07-01-18 Bilbao 2-0 Alaves
12-08-17 Bilbao 2-2 Alaves
07-05-17 Alaves 1-0 Bilbao
08-01-17 Bilbao 0-0 Alaves
​ទស្សនៈ ស្មើគ្នា​

Girona (9) Vs Valencia (4)
Girona លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 3 ស្មើ 1 ។​
3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​
05-05-18 Girona 1-4 Eibar
29-04-18 Getafe 1-1 Girona
22-04-18 Girona 0-2 Espanyol
Valencia លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 0 ចាញ់ 2 ស្មើ 3 ។​
3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​
09-05-18 Al Nassr 0-0 Valencia
05-05-18 Villarreal 1-0 Valencia
29-04-18 Valencia 0-0 Eibar
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​មាន 1 លើក​
06-01-18 Valencia 2-1 Girona
​ទស្សនៈ ស្មើគ្នា​

La Coruna (18) Vs Villarreal (6)
La Coruna លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 1 ស្មើ 3 ។​
3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​
05-05-18 Celta Vigo 1-1 La Coruna
29-04-18 La Coruna 2-4 Barcelona
20-04-18 Leganes 0-0 La Coruna
Villarreal លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 3 ចាញ់ 1 ស្មើ 1 ។​
3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​
09-05-18 Barcelona 5-1 Villarreal
05-05-18 Villarreal 1-0 Valencia
28-04-18 Villarreal 4-1 Celta Vigo
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា 4 លើកចុងក្រោយ​
07-01-18 Villarreal 1-1 La Coruna
14-05-17 Villarreal 0-0 La Coruna
14-01-17 La Coruna 0-0 Villarreal
09-08-16 La Coruna 2-0 Villarreal
​ទស្សនៈ ស្មើគ្នា​៕

ព័ត៌មានទាក់ទង
ចុះថ្ងៃទី: 16-08-2018, 11:20 AM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 3ដង
​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ៖ ទាក់ទង​ករណីនេះ​មេធាវី​ការពារ​ក្តី​លោក ហ្គិ​ច បាន​ថ្លែងប្រាប់​អ្នកសារព័ត៌មាន​ថា កាលពីដើម​ខែមិថុនា កូនក្ដី​របស់លោក គឺ លោក ជា ហ៊ាន រួមជាមួយ​មន្ត្រី​ឧ​ទ្យា​នុ​រក្ស​ដែនជម្រកសត្វព្រៃ​ភ្នំ​ឱ​រ៉ា​ល់​បាន​ចុះទៅ​ទប់ស្កាត់​សកម្មភាព​ឈូសឆាយដី​ព្រៃរបស់​ក្រុមការងារ​អ្នកស
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 16-08-2018, 11:16 AM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 3ដង
រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត ហៅ​កាត់​ថា គ​.​ជ​.​ប បានប្រកាស​លទ្ធផល​ផ្លូវការ​នៃ​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៦ ពី​ម៉ោង​៧ និង​៣០ នាទី​យប់ ថ្ងៃទី​១៥ ខែសីហា​នេះ តាមរយៈ​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​កម្ពុជា​,​និង​ប្រព​ន្ធ័​ផ្សព្វផ្សាយ​ផ្លូវការ​មួយចំនួន
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 16-08-2018, 11:09 AM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 6ដង
កីឡា ៖ Real Madrid បាន​យក​បរាជ័យ​ក្រោម​ថ្វី​ជើង Atletico Madrid ដោយ​លទ្ធផល ៤-២ នៅក្នុង​ម៉ោង​បន្ថែម​១៥​នាទី​២​ដង​សម្រាប់​ការប្រកួត​ពានរង្វាន់​បើក​រដូវ​កាល UEFA Suspaner Cuspan យប់មិញ​នេះ​។​ ​មុន​ការ​ថែម​ម៉ោង​នេះ Real Madrid ជា​ជើងឯក UEFA Chamspanions League ស៊ុត​បាន​២​គ្រាប់​នៅ​នាទី ២៧​ជាការ​តែ​ត​បញ្ចូល​ទី​របស់ Karim Benzema បញ្ជូន​ឲ្យ​ដោយ
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 15-08-2018, 06:22 PM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 10ដង
រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត (​គ​.​ជ​.​ប​) នឹង​ប្រកាស​លទ្ធផល​ផ្លូវការ​នៃ​ការបោះឆ្នោតជាតិ​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាល​ទី​០៦ នៅវេលា​ម៉ោង​៧៖៣០​នាទី ថ្ងៃទី​១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៨​នេះហើយ តាមរយៈ​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​កម្ពុជា (TVK) ៕
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 15-08-2018, 12:43 PM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 12ដង
លោក Julen Lospanetegui បាន​ថ្លែង​ដូច្នេះ​នៅក្នុង​ស​ន្និសិទ​កាសែត​មុន​ការប្រកួត​រវាង Real Madrid និង Atletico Madrid ដណ្ដើមយក​ពានរង្វាន់ UEFA Suspaner Cuspan នៅ​ម៉ោង​២​រំលង​អា​ធ្រា​ត្រ​នេះគ្រូបង្វឹក​ថ្មី​របស់​ក្រុម Real Madrid លោក Julen Lospanetegui បាន​សរសើរ​កីឡាករ Gareth Bale ហើយ​ជឿជាក់ថា​ខ្សែប្រយុទ្ធ​សញ្ជាតិ​វេ​ល​ស៍នឹង​បំពេញ​នូវ​ចន្លោះប្រហោង​ក្រោ
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 15-08-2018, 12:42 PM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 11ដង
កាលពី​ថ្មីៗ​នេះ​លោក Jurgen Klospanspan បាន​វាយប្រហារ​ទៅលើ​ Ramos ដែល​បានធ្វើឱ្យ Mohamed Salah រងរបួស​និង​ការប៉ះទង្គិច​ជាមួយ​អ្នកចាំទី Loris Karius ក្នុងការ​ប្រកួត​វគ្គ​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ Chamspanions League កាលពី​ខែឧសភា ពេលដែល Liverspanool ចាញ់ Real ៣-១ខ្សែការពារ​របស់​ក្លិប Real Madrid កីឡាករ Sergio Ramos បាន​រិះគន់​កំណត់ត្រា​មិនល្អ​របស់​គ្រូបង្វឹក Liverspanool លោក Jurgen
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 15-08-2018, 12:40 PM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 10ដង
រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ សម្តេច​ថា នឹង​រៀបចំ​វេទិកា​ពិគ្រោះ​យោបល់​មួយ​ជាមួយ​គណបក្សនយោបាយ​នានា​ដោយ​ធ្វើការ​អញ្ជើញ​តំណាង​គណបក្ស​ទាំងនោះ​មកជួបជុំ​និង​ពិភាក្សា គ្នា ដើម្បី​រៀបចំ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ថ្មី ប្រសិនបើ​ពួកគេ​មានបំណង​ចង់​ចូលរួម ក្នុង​ការកសាង និង​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រទេស ។​
សម្តេច
 ព័ត៌មានលម្អិត
ចុះថ្ងៃទី: 16-08-2018, 11:25 AM, ចំនួនអ្នកអានៈ​ 15ដង
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ: ប្រភព​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ទៀតថា​លោក អ៊ី ឃីម អនុប្រធាន​ការិយាល័យ​គយ​ច្រកទ្វារ​អន្តរជាតិ​ប៉ោយប៉ែត ត្រូវ​ដល់​អាយុ​ចូលនិវត្តន៍​តាំងពី​ថ្ងៃទី​០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៨ មកម្ល៉េះ​ប៉ុន្តែ​បច្ចុប្បន្ន​លោក អ៊ី ឃីម នៅតែ​បន្តការងារ​ដូច​មុន​ដដែល​រភព​បាន​ ឲ្យ​ដឹង​ទៀតថា ថ្មីៗ​នេះ​ថ
 ព័ត៌មានលម្អិត
« មុន  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434   ក្រោយ»
ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម 097 30 30 910 / 081 89 06 89 Email: ssn.news@yahoo.com
ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ : 1514 នាក់
ម្សិលមិញ : 2782 នាក់
សរុបទាំងអស់ : 748807 នាក់
ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម 097 30 30 910 / 081 89 06 89 Email: ssn.news@yahoo.com
រក្សាសិទ្ធដោយ​ សារព័ត៌មានសង្គម និងកីឡា នៅឆ្នាំ 2012-2016